სისტემაში შესვლა

კითხვა - პასუხი

რა მოხდება თუ ვერ ვახერხებ ვერც სესხის დაფარვას და ვერც მის რესტრუქტურიზაციას?

ასეთ შემთხვევაში დაგერიცხებათ პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, სესხის 1%. რეკომენდირებულია, გადაავადოთ სესხის თანხა თუ ვერ ახერხებთ მის სრულად დაფარვას, ვადაგადაცილებული სესხი ნეგატიურ გავლენას ახდენენ თქვენს საკრედიტო ისტორიაზე.