სისტემაში შესვლა

კითხვა - პასუხი

რა მოხდება თუ ვერ ვახერხებ ვერც სესხის დაფარვას და ვერც გადავადებას?

 

ასეთ შემთხვევაში დაგერიცხებათ პირგასამტეხელო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, სესხის 0.41%. რეკომენდირებულია, გადაავადოთ სესხი თუ ვერ ახერხებთ მის სრულად დაფარვას, ვადაგადაცილებული სესხი ნეგატიურ გავლენას ახდენენ თქვენს საკრედიტო ისტორიაზე.